Széchenyi 2020 Széchenyi 2020
Széchenyi 2020 Széchenyi 2020

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Szabó és Társa Kft.

Székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 3.

Cégjegyzékszám: 05-09-004918

Adószám: 11389075-2-05

Nyilvántartást vezető bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

NTAK Szállás regisztrációs szám: 8A48D70D

Nyilvántartást vezető szerv: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Képviselő: Szabó Zoltán ügyvezető igazgató

Telefonszám: 0630/4668022

E-mail cím: manager@hoteltokert.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DreamCreator Studio Bt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Fsz. 1. ajtó

E-mail: sasvari.gyula@dreamcreator.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület tagja. Ennek értelmében az Egyesület Alapszabályát (Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület Alapszabálya) magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.hoteltokert.hu

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

- Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

- Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Vendég részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Vendég pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

- Szolgáltató: a szállodai szobák felett rendelkezési jogosultsággal bíró jogi személy, aki a szobát a Vendég részére kiadja.

- Vendég: a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő személy.

- Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, elektronikus levélben küldi el, vagy a szállodában teszi elérhetővé a Vendégek számára.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vendég jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.hoteltokert.hu weboldalon, elektronikus levélben, vagy egyéb úton történő foglalás és szolgáltatás igénybevétel esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vendégekre vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan foglalásra és szolgáltatás igénybevételre kiterjednek, melyet a Vendég a Szolgáltató internetes oldaláról, elektronikus levélben, vagy egyéb úton történő megrendeléssel kezdeményez. A foglalás során a Vendég, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a foglalás során a weboldalon, az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, elektronikus levélben, illetve szóban tehet meg. Amennyiben a Szolgáltató a szállásdíj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi/átadja a Vendég részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vendég az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld/ad visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a foglalást elküldi és/vagy a szállásdíj összegét (vagy annak egy részét) megfizeti a Szolgáltatónak, úgy kell tekinteni, hogy a Vendég az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vendég között.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. szeptember 28. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vendégre és foglalásra hatályosak.

A Vendég a foglalás elküldése/közlése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vendég a foglalás elküldésével/közlésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a foglalás elküldésének/közlésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7. A szerződés létrejötte:

Weboldalon, e-mailen, telefonon, közösségi oldalakon történő foglalás esetén, a szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vendég a szállodai szobát lefoglalja, foglalását elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vendég ajánlatát) a Vendég által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: a tevékenysége ideiglenesen vagy véglegesen szünetel/megszűnt, műszaki hiba, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vendéggel, amennyiben pénzmozgás történt.

A szálláshely a www.hoteltokert.hu weboldalon kerül bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az „Árkalkuláció és foglalás” menüpontra kattintva Vendég jelzi foglalási szándékát, majd a megjelenő felületen kiválasztja az érkezés és a távozás dátumát, valamint megadja a foglalni kívánt szobák számát és a vendégek tervezett létszámát (felnőtt, gyermek). A „Keresés” gombra kattintva megjelenik az aktuális kínálat, az elérhető szobák típusai és az azokkal kapcsolatos információk, ajánlatok. A Vendég kiválasztja a számára megfelelő ajánlatot, majd a „Kiválasztom” gombra kattintva tovább halad a foglalási folyamaton. A Vendégnek lehetősége van kiegészítő szolgáltatást is választani (pl.: bekészítés, virágrendelés, ételérzékenység stb.). A „Tovább” gombra kattintva megjelenik a foglalási űrlap, melyen megadásra kerül a Vendég neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. Amennyiben a Vendég jogi személyként kíván foglalást elküldeni a weboldalon, úgy bejelöli a „Céges számlát kérek” rubrikát és megadja a cégnevet és az adószámot is.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben a Vendég mindent rendben talál – a foglalás elküldésre kerül a „Foglalás véglegesítése” gomb megnyomásával.

A szállásdíj megfizetésére a foglalt időpontot megelőzően (a foglalás visszaigazolását követően) kerül sor. A díjat előre utalással (díjbekérő alapján), SZÉP kártyával, vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Szolgáltató a szállásdíj összegéről számlát állít ki a Vendég részére.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, a foglalás időtartama alatt a Vendég jogosult a lefoglalt szoba kizárólagos használatára.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó foglalások esetén a Vendég minősül ajánlattevőnek, és a szerződés annak Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A foglalás elküldésével a Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vendég elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

8. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt elérhetőségein válaszol a Vendégek foglalással, vagy szálláshellyel kapcsolatos kérdéseire.

9. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A foglalás során a Vendégnek lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a foglalás elküldését követően szeretné a Vendég módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vendég a foglalás véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendég hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A foglalás során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vendéggel.

10. A szolgáltatás díja:

A weboldalon feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szállásdíj az Általános Forgalmi Adót tartalmazza.

A feltüntetett díjak az idegenforgalmi adó összegét nem tartalmazzák. Ez az összeg külön kerül felszámításra és a szálláshelyen kerül megfizetésre

Háziállat elhelyezésére lehetőség van a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyen. Kistestű állat (max. 6 kg) díjmentesen tartózkodhat a szálláshelyen, 6 kg súly feletti háziállat esetén Szolgáltató 5 000 Ft összegű egyszeri felárat számol fel.

A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szállásdíj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon, egyéb tájékoztatóban. Ilyen esetben a Szolgáltató megkeresi a Vendéget egyeztetés céljából. Az ilyen foglalásokat a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállásdíjat pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szálláshely szolgáltatást hibás áron biztosítsa.

11. Fizetési és lemondási feltételek:

Ha a szerződés teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Szolgáltató nem felelős (pl. vis maior, baleset, betegség, műszaki hiba, harmadik fél hibája, csőtörés stb.), a szállásdíj összege nem jár vissza a Vendég részére. A szolgáltatás új időpontban kerül teljesítésre.

Az esetlegesen felmerülő egyéb költségek – átutalással történő fizetés esetén – a szolgáltatás nyújtását megelőzően esedékesek, legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző nap 16 óráig.

Az átutalást a Szolgáltató akkor tekinti elfogadottnak, ha annak összege a bankszámláján jóváírásra került. Ha a foglalás elküldését követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg a szállásdíj összege Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vendéggel. Ha nem sikerül kapcsolatba lépni a Vendéggel, a foglalás törlésre kerül.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vendég figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (foglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Vendég jogosult a foglalást lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül, amennyiben nem Fogyasztóként veszi igénybe a szálláshely-szolgáltatást.

- Ha a lemondásra több, mint 13 naptári nappal a lefoglalt dátumot megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a szállásdíj teljes összegét visszautalja a Vendég bankszámlájára.

- Ha az időpont lemondására a lefoglalt dátumot megelőző 13. naptári napon belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a szállásdíj összegét, a ki nem egyenlített díj is esedékessé válik, Vendég köteles azt 8 napon belül átutalni Szolgáltató bankszámlájára.

Amennyiben a foglalás időtartama – a felek megállapodása alapján – meghosszabbításra kerül, úgy Vendég köteles az új időtartamra megállapított díjat előre megfizetni Szolgáltató részére.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy egy adott személy (akár a Vendég, akár az általa a lefoglalt szobába engedett más személy) viselkedése nem megfelelő, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a szállásdíj összegét.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem vehető igénybe, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban teljesíteni a szolgáltatást. Amennyiben az új időpont a Vendég számára nem megfelelő, Szolgáltató a szállásdíj teljes összegét haladéktalanul megfizeti a Vendég részére. Ezen kívül a Vendég nem jogosult egyéb jogcímen költségtérítésre.

12. Teljesítési idő, a teljesítés módja, felelősség:

A teljesítés időpontja a lefoglalt szállodai szoba átadása a foglalás kezdő napján. A helyiség kizárólag akkor kerül átadásra Vendég részére, ha a szállásdíj összege átutalásra került és az összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

Vendég köteles a szálláshely házirendjében foglaltakat betartani.

A lefoglalt szállodai szobában az eszközök, bútorok, berendezések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók. A Vendég köteles a szállodai tartózkodás utolsó napján a szobát és a berendezési tárgyakat eredeti, rendezett állapotba állítani.

Szolgáltató a Vendégek által elhagyott tárgyakért, eszközökért felelősséget nem vállal. Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá a szálláshelyen tárolt csomagokért, értéktárgyakért, eszközökért sem.

A Szolgáltató szavatol azért, hogy a foglalt szoba a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti használatra alkalmas. Felek erről az átadással egyidőben közösen meggyőződnek.

A Vendég a szállodai szobát tiszta, használatra alkalmas állapotban veszi át és kötelezettséget vállal arra, hogy azt rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal használja. A Vendég köteles gondoskodni a szoba és a berendezési tárgyak állagának megóvásáról. Ha a berendezés a Vendég (vagy hozzátartozója, egyéb harmadik fél) hibájából megsérül, meghibásodik, megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Vendég köteles ezt haladéktalanul jelenteni Szolgáltatónak, valamint a berendezés bekerülési értékét megtéríteni Szolgáltató részére.

Az igénybe vett helyiségben bekövetkezett károk miatt Vendég köteles teljeskörűen helytállni. Vendég köteles megtéríteni azt a kárt is, amit nem a Szolgáltatónak okozott.

A Vendég a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogait a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a szállodai szoba használatát nem engedheti át 3. személynek. Ha a Vendég a szobát a Szolgáltató engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

A Vendég a szállodai szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe.

A szállodai szoba nem megfelelő, rendeltetésellenes használatából eredő károkért, az esetleges balesetekért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Vendég tudomásul veszi, hogy köteles minden olyan információról, tényről haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót, amely az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatba hozható, a további kár bekövetkezésének megelőzése érdekében. Szolgáltató nem vállal felelősséget a tudomásán kívüli tények miatti és a megfelelő tájékoztatás elmaradásából eredő problémákért, egészségkárosodásért.

13. Kijelentkezés, a szerződés felmondása:

A távozás napján a Vendég a szobát köteles elhagyni a Szolgáltató által a weboldalon és elektronikus levélben megjelölt időpontig. Hosszabbításra kizárólag a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása esetén van lehetőség.

A foglalás időtartamának lejártakor a Vendég köteles a szobát és a berendezési tárgyakat, eszközöket hibátlan, további használatra alkalmas állapotban a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni.

Amennyiben a Vendég a foglalt időszak utolsó napját megelőzően távozik, Szolgáltató jogosult a szálláshelyet újra értékesíteni, Vendég nem jogosult a szállásdíjat, vagy annak egy részét visszakövetelni.

Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződést egyoldalúan felmondani és a felmondást szóban közölni, az alábbi esetekben:

- a Vendég nem tartja be a szálloda házirendjét,

- a Vendég a szállodai szobát, vagy annak berendezési tárgyait, eszközeit nem rendeltetés szerűen használja,

- felszólítást követően, amennyiben a Vendég nem elfogadható magatartást tanúsít, vagy zavarja a többi Vendéget.

14. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Vendégek személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

15. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vendéget (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

A Vendég ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Szabó és Társa Kft.

Cím: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 3.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A szolgáltatási díjat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a szolgáltatási díjat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vendég elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (manager@hoteltokert.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Szabó és Társa Kft. 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 3.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vendég elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vendéget terheli. Amennyiben a Vendég ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vendég által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Vendégnek visszajáró összeget a Vendég által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vendég kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vendéget ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Vendéget a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Vendég kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vendég e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Vendég tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szállás díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás nyújtását. Ezzel a Vendég elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vendég jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

16. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vendég a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Szabó és Társa Kft. 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 3.), vagy elektronikus levél formájában (manager@hoteltokert.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Vendég neve, lakcíme,

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

- a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vendég aláírása,

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

17. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vendégeket, hogy amennyiben a Vendég nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vendég lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vendég.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám:06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: (+36) 76 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám:06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.

Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: bekelteto@tmkik.hu

Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

Fax: 06 94 316-936

E-mail: bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vendég és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vendég megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vendégnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vendég hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vendég kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a Vendég nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

- a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

- az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,

- a Vendég álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

- a Vendég nyilatkozatát arról, hogy a Vendég a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

- a Vendég nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

- a Testület döntésére irányuló indítványt,

- a Vendég aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vendég bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vendég rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vendég meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vendég fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Vendég jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

18. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vendégek (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vendég panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

19. Vegyes és záró rendelkezések:

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

20. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. szeptember 28. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött foglalások, szerződések tekintetében alkalmazandók.